MBA в галузі логістики та управління ланцюгами поставок

Загальні відомості

Опис програми

ÐÑогÑама логÑÑÑики Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑаÑÐ°Ð½Ð½Ñ ESLSCA Business School Paris ÑпÑÑмована на пÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑоналÑв, компеÑенÑниÑ, кÑлÑÑивованиÑ, вÑдкÑиÑÐ¸Ñ Ð´Ð¾ ÑвÑÑÑ Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑнноÑÑÑÑ Ñа знаннÑÑ. ÐпÑава «ÐенеджменÑÑ» ÒÑÑнÑÑÑÑÑÑÑ Ð½Ðµ ÑÑлÑки на оволодÑÐ½Ð½Ñ Ð¼ÐµÑодами Ñа ÑеÑнологÑÑми, але й на здаÑноÑÑÑ Ð±ÑдÑваÑи динамÑÐºÑ ÑлÑÑом ÑÑпÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¶Ñнок, ÑоловÑкÑв Ñ ÑеÑиÑоÑÑй.

ÐÑогÑама ÑпÑиÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑакÑÑ Ð· меÑÐµÐ¶ÐµÑ Ð²Ð¸ÑокопÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ ÑаÑÑвÑÑв Ñ Ð¿ÑовÑÐ´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑÑ (пÑомиÑловÑÑÑÑ, комеÑÑÑÑ, ÑиÑÑÐ¾Ð²Ñ ÑеÑнологÑÑ, диÑÑÑибÑÑÑÑ, елекÑÑонна комеÑÑÑÑ, деÑжавний ÑекÑÐ¾Ñ Ñа деÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ñ ÑлÑжби, оÑвÑÑа), ÑÐºÑ Ð¿ÑопонÑÑÑÑ ÑÑÑденÑам вÑдкÑиÑÑÑ Ñа можливоÑÑÑ. пеÑÑпекÑиви ÑнÑеÑеÑÑ.

ÐедагогÑÑний пÑдÑÑд ÑпÑиÑÑ ÑеÑгÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¼Ñж загалÑними кÑÑÑами Ñа бÑлÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑкими модÑлÑми, ÑÐºÑ ÑеалÑзÑÑÑÑÑÑ Ð¿ÑиÑÑÑаÑними пÑоÑеÑÑйними доповÑдаÑами, ÑÐºÑ Ð¿ÑагнÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑлиÑиÑÑ ÑвоÑм доÑвÑдом. ÐÑÑÑ Ð±Ñде ÑÑпÑоводжÑваÑиÑÑ ÐºÑлÑкома вÑзиÑами Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¸ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ñй, ÑнÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑ, виÑÑавок Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¸ ÑÑлÑовим конÑеÑенÑÑÑм, пов'Ñзаним з наÑим ÑекÑоÑом дÑÑлÑноÑÑÑ.

ÐÐ°Ñ Ð´Ð¾ÑвÑд Ñ ÑÑй галÑÐ·Ñ Ð²ÐµÐ´Ðµ до Ñого, Ñо ми ÑозглÑдаÑмо загалÑÐ½Ñ ÐºÑлÑÑÑÑÑ, ÑиÑаннÑ, благополÑÑÑÑ Ñк клÑÑÑ Ð´Ð¾ ÑÑпÑÑÑ, ÑÐºÑ Ð²Ð²Ð°Ð¶Ð°ÑÑÑÑÑ Ñакими ж, Ñк Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÐ½Ð½Ñ ÑеÑнÑкоÑ.

ÐÑдкÑиÑий Ð´Ð»Ñ ÑнноваÑÑй, ми зоÑеÑеджÑÑмоÑÑ Ð½Ð° доÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ ÑенденÑÑй, ÑÐºÑ Ð²Ð¸Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑÑÑ, Ñоб винайÑи дÑайвеÑи ланÑÑга поÑÑаÑÐ°Ð½Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑаÑнÑого днÑ.

 • Ðа даний ÑÐ°Ñ Ð²ÐµÐ´ÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑеговоÑи Ñодо паÑÑнеÑÑÑва з оÑновними гÑавÑÑми Ñ ÑÑеÑÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики Ñа ÑÑанÑпоÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑлÑг
 • ÐеÑежа Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑоналÑв Ñ Ð¿ÑовÑÐ´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑÑ (пÑомиÑловÑÑÑÑ, комеÑÑÑÑ, ÑиÑÑÐ¾Ð²Ñ ÑеÑнологÑÑ, диÑÑÑибÑÑÑÑ, елекÑÑонна комеÑÑÑÑ, деÑжавний ÑекÑÐ¾Ñ Ñа деÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ñ ÑлÑжби), Ñ ÑвÑÑÑ Ð¾ÑвÑÑи, командÑÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑеÑиÑоÑÑÑÑ, в Ð·Ð¼Ð¾Ð·Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑопонÑваÑи ÑÑÑденÑам конкÑеÑÐ½Ñ Ð²ÑдкÑиÑÑÑ Ñа пеÑÑпекÑиви ÑнÑеÑеÑÑ.

ÐÑиваÑна компанÑÑ, гÑомадÑÑÐºÑ ÑÑб'ÑкÑи логÑÑÑики Ñ ÑеÑиÑоÑÑÑ, оÑже, лежаÑÑ Ð² оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ Ð¿ÐµÐ´Ð°Ð³Ð¾Ð³Ñки. ÐаÑÑ Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°ÑÑ Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑоналами в галÑÐ·Ñ Ñа наÑковÑÑми. ÐÑнеÑÑ Ð´Ð¸ÑеÑÑаÑÑÐ¹Ð½Ð¾Ñ ÑобоÑи (пÑд наглÑдом) дозволÑÑ ÑÑÑденÑÑ ÑпеÑÑалÑзÑваÑиÑÑ ÑÑÑко Ñ ÑеÑелÑно;

Режим навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð° кÑÑÑом ÑеÑез вÑдео Ñа MOOC.

РозвиÑок навиÑок м'ÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñок (коÑÑинг Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑезенÑаÑÑй PPT, ÑемÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ ÑобоÑи за пÑоекÑом ÑÑÑденÑа).

меÑи

Ð¦Ñ Ð¿ÑогÑама пÑдгоÑÑÑ Ð²Ð°Ñ Ð´Ð¾ (ÑÑлей оÑвÑÑи):
 • ÐпÑимÑзÑйÑе ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð°ÑеÑÑалÑними поÑоками компанÑÑ
 • ÐиÑÑÑÑйÑе в ÑеалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑаÑÑ Ð´Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÐºÑ SCM
 • ÐÑвоÑÑи виклики ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгÑв
 • ÐабезпеÑиÑи пÑаво влаÑноÑÑÑ Ð½Ð° пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ñи його

ÐÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑенÑнг?

СпеÑÑалÑзована ÐÐÐ "ÐогÑÑÑика"
 • СÑÑденÑи з загалÑнооÑвÑÑнÑоÑ, наÑковоÑ, економÑÑноÑ, ÑÑидиÑноÑ, комеÑÑÑÐ¹Ð½Ð¾Ñ Ð°Ð±Ð¾ ÑпÑавлÑнÑÑÐºÐ¾Ñ Ð´ÑÑлÑнÑÑÑÑ, ÑÐºÑ Ð±Ð°Ð¶Ð°ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð³Ð»Ð¸Ð±Ð¸Ñи ÑÐ²Ð¾Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð°Ð±Ð¾ набÑÑи подвÑÐ¹Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÐµÑенÑнÑÑÑÑ Ñ ÑÑеÑÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑавок.
 • ÑаÑÑвÑÑв, ÑÐºÑ Ð¿ÑÑÐ»Ñ ÐºÑлÑÐºÐ¾Ñ ÑокÑв доÑвÑÐ´Ñ Ð¿ÑагнÑÑÑ ÑозвиваÑиÑÑ Ñ ÑвоÑй пÑоÑеÑÑÑ, на ÑпÑавлÑнÑÑÐºÐ¸Ñ Ð°Ð±Ð¾ ÑÑнкÑÑоналÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑнкÑÑÑÑ

пÑогÑама

ÐÐÐ, Ñо ÑпеÑÑалÑзÑÑÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ñ Ñа ланÑÑгами поÑÑавок, дозволÑÑ Ð¿ÑидбаÑи необÑÑÐ´Ð½Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¾Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики Ñа оÑвоÑÑи ÑеÑнÑÑÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑепÑÑÑ, пов'ÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð· оÑганÑзаÑÑÑÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑга, пÑомиÑловими пакеÑами пÑогÑамного забезпеÑеннÑ, а Ñакож ÑнÑÑÑÑменÑами викоÑиÑÑовÑÑÑÑÑÑ Ð² бÑзнеÑÑ.
ÐодÑÐ»Ñ 1: ÐÑÐ¸Ð´Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ Ð±ÑзнеÑ-навиÑок ÐогÑÑÑика Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑавок
 • ÐÑомиÑлова логÑÑÑика, диÑÑÑибÑÑивна логÑÑÑика, ÑкладÑÑка логÑÑÑика
 • ÐÑд 1PL до 4PL
 • ÐеÑÐµÐ²ÐµÐ·ÐµÐ½Ð½Ñ (доÑожнÑ, повÑÑÑÑнÑ, моÑÑÑкÑ, залÑзниÑнÑ, ÑÑÑковÑ)
 • Urban Logistics Ñа DKM
 • ÐÑÑÑоÑÑинг ÑÑнкÑÑÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики
 • ÐогÑÑÑиÑна ÑнÑоÑмаÑÑйна ÑиÑÑема: ERP, WMS, TMS, Collaborative Platforms
 • ÐеÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ñоком логÑÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿Ð»Ð°ÑÑоÑми: ÐоделÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгÑв поÑÑаÑаннÑ
 • УпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑаÑаннÑ
 • ÐемаÑеÑÑалÑзаÑÑÑ, оÑиÑÑовка Ñа RFID
 • ÐлобалÑна вÑдповÑдалÑнÑÑÑÑ Ñа логÑÑÑика
 • Ðиклики модалÑного зÑÑÐ²Ñ Ñ ÑеÑиÑоÑÑй
 • ÐогÑÑÑика деÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑб'ÑкÑÑв: пÑиклади Ñа звоÑоÑнÑй зв'Ñзок (ÑегÑонали, гÑманÑÑаÑнÑ, ÑивÑлÑна безпека, ÐСÐÐ ÑоÑо)
 • SLI, MCO (звоÑоÑнÑй зв'Ñзок з вÑйÑÑково-моÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ñа авÑаÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ ÑекÑоÑÑв)
 • GMS Ñ ÑпеÑÑалÑзований ÑозподÑл, пеÑеÑозподÑл каÑÑок
 • ÐÑиклади - ÐÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð±ÑзнеÑ-доповÑдаÑÑ
 • ÐвоÑоÑнÑй зв'Ñзок Ñа аналÑз з ÑаÑÑвÑÑми (конÑÑлÑÑанÑами Ñа / або менеджеÑами)
 • ÐÑÐ·Ð¸Ñ Ð½Ð° об'ÑкÑ, компанÑÑ, ÑÑанÑпоÑÑно-логÑÑÑиÑна ÑнÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑа (поÑÑовÑ, аеÑопоÑÑовÑ, гÑомадÑÑкÑ, мÑÑÑÐºÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики Ñа Ñн.)
ÐодÑÐ»Ñ 2: ÐÑÐ¸Ð´Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ ÑпÑавлÑнÑÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñок логÑÑÑики Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑавок
 • ÐеÑоди анÑмаÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸
 • пеÑеговоÑи
 • ÐнаÑи, Ñк ÑпÑлкÑваÑиÑÑ
 • ÐнаÑи, Ñк ÑпÑавлÑÑи в ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¼ÑлÑÑи-кÑлÑÑÑÑÐ½Ð¸Ñ ÑеÑедовиÑаÑ
 • ÐнаÑи, Ñк бÑÑи
 • ÐнаÑи, Ñк пеÑедбаÑиÑи кÑÐ¸Ð·Ñ Ð² логÑÑÑиÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑедовиÑÑ
 • ÐагалÑна кÑлÑÑÑÑа, гÑманÑÑаÑÐ½Ñ Ð½Ð°Ñки
 • ÐÑдгÑки пÑоÑеÑÑоналÑв
 • ÐÑизнаÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð¾Ñнов ÐСРÑа вÑдповÑÐ´Ð½Ð¸Ñ ÑÑовиÑ
ÐодÑÐ»Ñ 3: ÐопеÑеÑне ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð¿ÑоекÑами в логÑÑÑиÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑеÑедовиÑÑ
 • ÐеÑодологÑÑ Ð¾ÑганÑзаÑÑÑ ÑнÑоÑмаÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑокÑв
 • Як домовиÑиÑÑ Ð¿Ñо пÑÐ¾ÐµÐºÑ ÑозвиÑÐºÑ ÐТ (AMOA)
 • ÐомплекÑне ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑиÑними пÑоекÑами меÑодом кÑиÑиÑного ланÑÑга
 • ÐÑлÑÑикÑлÑÑÑÑний пÑÐ¾ÐµÐºÑ ÑпÑавлÑннÑ
 • ÐÑдгÑки пÑоÑеÑÑоналÑв
 • ÐпÑимÑзаÑÑÑ ÑÑÑенÑ
 • ÐÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑдÑоди до поÑÑаÑалÑникÑв за Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð´Ð±Ð°Ð½Ð½Ñ (CSR Ñ KYS)
ÐодÑÐ»Ñ 4: ÐкономÑко-пÑавове ÑеÑедовиÑе
 • ÐкономÑÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ¸ ланÑÑга поÑÑаÑаннÑ
 • ÐонÑÑакÑне пÑаво
 • ÐнкоÑеÑÐ¼Ñ Ñа мÑжнаÑодна ÑоÑгÑÐ²Ð»Ñ - виклики ÑÑпÑÑного конÑÑакÑÑваннÑ
 • ФÑнанÑи Ñа ланÑÑжок поÑÑавок
 • ÐÑдгÑки пÑо ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑакÑом: Ñк гаÑанÑÑваÑи пÑибÑÑковÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑакÑÑ Ð· клÑÑнÑом
 • СÑалий ÑозвиÑок Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑаÑаннÑ
 • ÐаконодавÑÑво, Ñо заÑÑоÑовÑÑÑÑÑÑ Ñ Ð¤ÑанÑÑÑ, пеÑÑпекÑиви ÐС, клÑмаÑиÑÐ½Ñ Ñгоди
 • ÐÑомадÑÑкий акÑоÑ: головний гÑавеÑÑ Ñ Ð¿ÐµÑеоÑмиÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ ÑозподÑлÑ
 • ТеÑиÑоÑÑÑ Ñ ÐºÐ»ÑÑовим елеменÑом: акÑивÑзаÑÑÑ ÑоÑгÑÐ²Ð»Ñ Ð¼ÑÑÑа, коÑоÑÐºÑ Ð·Ð°Ð¼Ð¸ÐºÐ°Ð½Ð½Ñ
 • Ðб'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾ÑокÑв
 • Ðобов'ÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ñ Ñодо ÑкоÑоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¸Ð´Ñв CO2 Ñа негаÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð¾Ð²Ð½ÑÑнÑÑ ÑакÑоÑÑв
 • ÐкологÑÑний пеÑеÑÑд Ñ ÑÑÑйка логÑÑÑика
ÐÑнеÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑалÑного пÑоекÑÑ

ÐиÑÐ·Ð½Ñ Ð·Ð°Ð½ÑÑÑÑ

 • ÐÑдвÑдÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð²Ð°Ð¶ÐºÐ¾Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑиÑÐ½Ð¾Ñ ÑнÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑи (аеÑопоÑÑ, залÑзниÑна, моÑÑÑка, ÑÑÑкова, мÑÑÑка логÑÑÑика ÑоÑо)
 • ÐÑдвÑдÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ñ Ð³Ð°Ð»ÑÐ·ÐµÐ²Ð¸Ñ ÑÑмаÑкÑв Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñй навколо ÑиÑÑового ланÑÑжка поÑÑаÑаннÑ, ÑнноваÑÑй
 • ÐÑÐ»Ð¾Ð²Ñ Ð²ÑзиÑи (пеÑевÑзники, поÑÑаÑалÑники поÑлÑг)

можливоÑÑÑ

ÐаÑÑи дÑже позиÑÐ¸Ð²Ð½Ñ ÑенденÑÑÑ Ð½Ð°Ð±Ð¾ÑÑ Ð¿ÐµÑÑÐ¾Ð½Ð°Ð»Ñ Ñ 2018 ÑоÑÑ (15% Ñ Ð¿Ð¾ÑÑвнÑÐ½Ð½Ñ Ð· 2017 Ñоком, баÑомеÑÑ ÐТÐС / ÐФТ), ÑекÑÐ¾Ñ Ð¿ÑдÑвеÑджÑÑ Ð´Ñже ÑилÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐµÐ±Ñ Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð²ÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑкаÑ. Щоб впоÑаÑиÑÑ Ð· ÑÑанÑÑоÑмаÑÑÑÑ Ñа безпеÑеÑвним ÑозвиÑком ланÑÑгÑв поÑÑавок, Ñ Ð¤ÑанÑÑÑ Ñа на мÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑвнÑ, компанÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°ÑÑÑÑÑ Ð½Ð° пÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ð¿ÑÑкникÑв.

ÐÑÑÐ»Ñ Ð·Ð°ÐºÑнÑÐµÐ½Ð½Ñ ÐÐÐ ÐогÑÑÑика - УпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ð°Ð½ÑÑгами поÑÑавок, ÑÑÑденÑи зможÑÑÑ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ð½ÑваÑи ÑÑнкÑÑÑ:

 • ÐонÑÑлÑÑÐ°Ð½Ñ Ð· оÑганÑзаÑÑÑ Ð»Ð°Ð½ÑÑгÑв поÑÑаÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² оÑÑÑаÑ, конÑÑÑÑкÑоÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑо або Ñ Ð¿Ð¾ÑÑаÑалÑникÑв поÑлÑг
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑоекÑÑ
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики конÑÑакÑÑ
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð· диÑÑÑибÑÑÑÑ, Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð· облаÑÑÑ, диÑпеÑÑÐµÑ Ñондового конÑÑолÑ
 • ÐаглÑÐ´Ð¾Ð²Ñ ÐºÐµÑÑвники компанÑй, Ñо надаÑÑÑ ÑÑанÑпоÑÑÐ½Ñ Ñа / або логÑÑÑиÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑлÑги
 • ÐогÑÑÑиÑнÑ, комеÑÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð°Ð±Ð¾ опеÑаÑÑÐ¹Ð½Ñ Ñамки в пÑомиÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð°Ð±Ð¾ диÑÑÑиб'ÑÑоÑÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½ÑÑÑ
 • ÐеÑÑвники або кеÑÑвники вÑддÑлÑв Ñ Ð´ÐµÑÐ¶Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑзаÑÑÑÑ, Ñо надаÑÑÑ Ð¼Ð°ÑеÑÑалÑно-ÑеÑнÑÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÑлÑги Ð´Ð»Ñ Ð³ÑомадÑÑкого Ñа гÑманÑÑаÑного ÑекÑоÑÑв
 • ÐогÑÑÑиÑÐ½Ñ Ñамки в Ð¼ÐµÐ¶Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑÐµÐ²Ð¸Ñ Ð¾ÑганÑв влади з навиÑками оÑганÑзаÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑокÑв
 • ÐомеÑÑÑÐ¹Ð½Ñ ÑÑнкÑÑÑ Ð°Ð±Ð¾ ÑÑнкÑÑÑ Ð¿ÑдÑÑимки (маÑкеÑинг, ÑкÑÑÑÑ, QHSE, CSR)
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°ÐºÑпÑвелÑ
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð·Ð²Ð¾ÑоÑÐ½Ð¾Ñ Ð»Ð¾Ð³ÑÑÑики
 • ÐÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ Ð· поÑÑаÑаннÑ, пÑоÑÐµÑ Ð² диÑÑÑибÑÑÑÑ, поÑÑаÑаннÑ, покÑпÑÑ

СÑажÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ (Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ñади або ÑÑ, ÑÐºÑ Ð½Ð°Ð¹ÐºÑаÑе пÑдÑодÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð²ÑаннÑ):

 • покÑпеÑÑ
 • логÑÑÑ
 • ÐонÑÑлÑÑÐ°Ð½Ñ Ð· поÑÑаÑаннÑ

гоÑпÑÑалÑзаÑÑй

Школа Ð½Ð°Ð´Ð°Ñ Ðам можливÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑÑ ÑвоÑÑ ÐºÑÑÑÑв подаваÑи заÑвки онлайн пÑоÑÑгом ÑокÑ.

ÐÑдбÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°ÑÑв здÑйÑнÑÑÑÑÑÑ Ð·Ð° поданнÑм (анкеÑа кандидаÑÑÑи), пÑÑÐ»Ñ Ñого пÑоводиÑÑÑÑ ÑнÑеÑв'Ñ Ð· моÑиваÑÑÑÑ.

Умови пÑийомÑ:

 • ÐÑÑензÑÑ 3 пÑдÑвеÑджена або в ÑÐ¾Ð´Ñ Ð²Ð°Ð»ÑдаÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¿ÑоÑÑгом Ð´Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑÐ½Ð¸Ñ ÑокÑв (пÑогÑама MBA 1, MBA 2)
 • ÐÐÐ 1 пÑдÑвеÑджено або пÑд ÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑевÑÑки на навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¿ÑоÑÑгом ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑÑкого ÑÐ¾ÐºÑ (пÑогÑама MBA 2)
 • ÐожÑÑÑ Ñакож заÑÑоÑовÑваÑиÑÑ ÐºÐµÑÑвники компанÑÑ
Останнє оновлення Грудень 2019

Про навчальний заклад

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Детальніше

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Згорнути